Sekretesspolicy och samtycke till användning av Personuppgifter och Cookies på www.MEGAVARUHUSET.COM

Din personliga integritet är viktig för oss på MEGAVARUHUSET.COM. Sajtens besökare och våra kunders förtroende är mest värdefulla tillgång och därför följer MEGAVARUHUSET.COM denna Integritetspolicy som följer och är tillämplig enligt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). I Integritetspolicyn förklaras hur MEGAVARUHUSET.COM samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot MEGAVARUHUSET.COM och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta MEGAVARUHUSET.COM om du har frågor om vår integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via vår webbplats MEGAVARUHUSET.COM

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på MEGAVARUHUSET.COM

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
MEGAVARUHUSET.COM / PETTER WINDEFORS AB, org.nr 556844–2197 med adress Terminalvägen 6, 86136 TIMRÅ, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar MEGAVARUHUSET.COM?
Personuppgifter som du har lämnat till MEGAVARUHUSET.COM: Du kan komma att ge information om dig själv när du använder vår webbplats MEGAVARUHUSET.COM vid köp eller som besökare eller när du kontaktar vår kundtjänst.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

 • Användarkonto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc.

Personuppgifter som MEGAVARUHUSET.COM har samlat in om dig: MEGAVARUHUSET.COM samlar in personuppgifter om dig vid köp eller som besökare på MEGAVARUHUSET.COM eller när du kontaktar vår Kundtjänst.

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.;

 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på MEGAVARUHUSET.COM genom sökningar och klick;

 • Information om öppnande e-post som MEGAVARUHUSET.COM skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från MEGAVARUHUSET.COM;

 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund och besökare;

 • Samtal, mail, Chat och meddelanden via sociala medier till MEGAVARUHUSET.COM kundtjänst

 • Information om hur du använder MEGAVARUHUSET.COM tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;

 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

Personuppgifter som MEGAVARUHUSET.COM har samlat in från tredje part: I vissa fall använder MEGAVARUHUSET.COM personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper MEGAVARUHUSET.COM eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge MEGAVARUHUSET.COM information om vad som hände efter ett klick på en annons för att MEGAVARUHUSET.COM ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;

 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och MEGAVARUHUSET.COM tjänster;

 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt Användarkontovillkoren för MEGAVARUHUSET.COM;

 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt Användarkontovillkoren för MEGAVARUHUSET.COM

För följande ändamål behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt

 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Om du inte skapat Användarkonto hos MEGAVARUHUSET.COM, för att vi ska kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;

 • Ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;

 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt

 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget

MEGAVARUHUSET.COM eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla MEGAVARUHUSET.COM tjänster relevanta varför MEGAVARUHUSET.COM behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för MEGAVARUHUSET.COM

Vidare behandlar MEGAVARUHUSET.COM ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera Användarkontoregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till MEGAVARUHUSET.COM som behövs för det har MEGAVARUHUSET.COM inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla MEGAVARUHUSET.COM åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
MEGAVARUHUSET.COM kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av MEGAVARUHUSET.COM kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. MEGAVARUHUSET.COM kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att MEGAVARUHUSET.COM säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan MEGAVARUHUSET.COM komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om MEGAVARUHUSET.COM eller en väsentlig del av MEGAVARUHUSET.COM tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om MEGAVARUHUSET.COM kunder komma att delas.

Vad MEGAVARUHUSET.COM inte kommer göra med dina personuppgifter: MEGAVARUHUSET.COM kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter?
MEGAVARUHUSET.COM leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som MEGAVARUHUSET.COM har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta MEGAVARUHUSET.COM på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter?
MEGAVARUHUSET.COM behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När MEGAVARUHUSET.COM behandlar din data för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar MEGAVARUHUSET.COM data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fallen MEGAVARUHUSET.COM behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har MEGAVARUHUSET.COM rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. MEGAVARUHUSET.COM kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer MEGAVARUHUSET.COM att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar MEGAVARUHUSET.COM att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta MEGAVARUHUSET.COM Kundtjänst eller som medlem via Användarkonto på MEGAVARUHUSET.COM

När du har registrerat Användarkonto hos MEGAVARUHUSET.COM behandlar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt Användarkonto eller annars begär att MEGAVARUHUSET.COM ska radera vissa uppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån MEGAVARUHUSET.COM är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar MEGAVARUHUSET.COM dina personuppgifter?
MEGAVARUHUSET.COM vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som MEGAVARUHUSET.COM behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som MEGAVARUHUSET.COM behandlar och för vilka ändamål MEGAVARUHUSET.COM använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot MEGAVARUHUSET.COM behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är i de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att MEGAVARUHUSET.COM måste spara personuppgifterna. För att MEGAVARUHUSET.COM ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste MEGAVARUHUSET.COM visa att MEGAVARUHUSET.COM berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till MEGAVARUHUSET.COM i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som MEGAVARUHUSET.COM vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. MEGAVARUHUSET.COM förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till MEGAVARUHUSET.COM framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende MEGAVARUHUSET.COM behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

MEGAVARUHUSET.COM användning av cookies och liknande tekniker
MEGAVARUHUSET.COM använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig online upplevelse och för att förbättra din upplevelse av MEGAVARUHUSET.COM tjänster. MEGAVARUHUSET.COM använder cookies på MEGAVARUHUSET.COM och i tjänster. Här förklaras hur MEGAVARUHUSET.COM använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. MEGAVARUHUSET.COM använder sig av olika cookies:

 • Strikt nödvändiga Cookies

Dessa är kakor som är absolut nödvändiga för en fungerande butik. De används till exempel för att möjliggöra driften av onlinetjänsterna, aktivera åtkomst till säkra områden i onlinetjänsterna, komma ihåg produkter i kundvagnen under en session, säkra onlinetjänsterna och för administrationen av onlinetjänsterna (t.ex. lastbalansering, förebyggande av bedrägerier). Utan dessa cookies skulle onlinetjänsterna inte fungera ordentligt och den här butiken troligen inte kan tillhandahålla vissa tjänster.

 • Tredjepartscookies

  Denna butik kan använda tredje part som använder sina egna cookies för att lagra och / eller få tillgång till data som rör din användning av och interaktion med onlinetjänsterna. Online-tjänsterna kan innehålla innehåll från tredje part (till exempel Google Maps, YouTube, ShareThis etc.) och plugins från sociala medier (som Facebook, Twitter, Linkedin etc.). När du ansluter till dessa tjänster kan tredje parter lagra och / eller komma åt data med hjälp av cookies som den här butiken inte har kontroll över. Om du är inloggad på en social mediawebbplats när du besöker onlinetjänsterna kan de sociala medierna plugin tillåta den sociala mediewebbplatsen att få information som du besökte onlinetjänsterna och länka den till ditt sociala mediakonto. Denna butik hanterar inte cookies som används av dessa tredjepartstjänster eller deras policyer eller praxis. Var god och granska de tredje parts cookie-, sekretess- och datadelande.

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du efter det att du har accepterat ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att klicka på Cookie-inställningar i sidfoten.

Användning av Google Analytics
Som ett led i MEGAVARUHUSET.COM marknadsföring analyserar MEGAVARUHUSET.COM information kring användandet av sajten och aktivitet på sajtens sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av MEGAVARUHUSET.COM produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av MEGAVARUHUSET.COM tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder MEGAVARUHUSET.COM cookies?
De cookies sajten MEGAVARUHUSET.COM använder förbättrar normalt sett de tjänsterna sajten erbjuder dig. Några av sajtens tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. MEGAVARUHUSET.COM använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av sajtens tjänster. MEGAVARUHUSET.COM använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Sajten använder även cookies som möjliggör för MEGAVARUHUSET.COM att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av MEGAVARUHUSET.COM tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn
MEGAVARUHUSET.COM förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på MEGAVARUHUSET.COM Gällande villkor finns alltid tillgängliga på MEGAVARUHUSET.COM

Kontaktuppgifter till MEGAVARUHUSET.COM
Har du frågor rörande MEGAVARUHUSET.COM hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till MEGAVARUHUSET.COM hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta MEGAVARUHUSET.COM enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst logga in på Användarkonto på MEGAVARUHUSET.COM och avregistrera dig från utskick eller kontakta MEGAVARUHUSET.COM Kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundtjänst
MEGAVARUHUSET.COM / PETTER WINDEFORS AB
Hulukvarnsgatan 6D
55311 Jönköping

E-post: megavaruhuset@gmail.com
Webb: https://megavaruhuset.com/sv/contactanos

***
Integritetspolicyn fastställdes av MEGAVARUHUSET.COM / Petter Windefors AB den 27 OKTOBER 2018

navigation